AKTUALNOŚCI

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMICACH

Ogłasza  nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

Forma  zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywane zatrudnienie : marzec - grudzień 2017

Wymagania niezbędne:

< Obywatelstwo polskie

< Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

< Niekaralność za przestępstwa umyślne;

< Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

< Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

                                       

Nowe Wytyczne "Wytyczne dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które obowiązują od 1 stycznia 2017r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

 

   
W dniu (14.02) w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została ogłoszona uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.