DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza na warsztaty w ramach działań towarzyszących – Programu Operacyjnego Pomoc

 

Żywnościowa 2014- 2020, PODPROGRAM 2016. Warsztaty kierowane są do osób odbierających żywność w ramach POPŻ 2016 w tut.

 

GOPS.

 

 

PROGRAM RODZINA 500 + W GMINIE TOMICE

JAKIE WSPARCIE?
500 zł miesięcznie
- na pierwsze dziecko przy spełnionym kryterium dochodowym, tj. 800 zł netto na osobę lub 1 200 zł netto przy rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko
- na drugie i kolejne dziecko bez dochodu

DLA KOGO?
Dla rodziców i opiekunów prawnych do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. W sytuacji rozwodu dla rodzica sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem, a jeśli opieka podzielona jest po równo, kwota świadczenia będzie proporcjonalna do liczby dni sprawowanej opieki.