ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Świadczenia z pomocy społecznej

2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

3. Świadczenia wychowawcze (500 plus)

4. Fundusz alimentacyjny

5. Dodatki mieszkaniowe

6. Dodatki energetyczne

7. Przemoc w rodzinie

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9.Karta Dużej Rodziny

10. Asystent rodziny

 

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku     poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;

3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają     okresowego wsparcia;

4. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;

5. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych;

6. Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

1. Pracy socjalnej;

2. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

3. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

4. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

5. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;