AKTUALNOŚCI

                                          

Nowe Wytyczne "Wytyczne dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które obowiązują od

 1 stycznia 2017r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Od dnia (01.03) obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Wprowadza ona zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Wynosi ono 50% opłaty na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny. Dziecko musi być wykazane w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a odpady muszą być zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwolnienie będzie obowiązywać od miesiąca, w którym została ona złożona.

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

Jeżeli jeszcze nie posiadasz karty dużej rodziny złóż wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach.

WNIOSEK  (do pobrania)