INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2017/ZI  Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2017

Na podstawie przedstawionych ofert zawiadamiam, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca GEODIAGNOSIS, Anna Jagódka – Dudek, Luszowice, ul Górna29 a, 32-500 Chrzanów, którego oferta uzyskała największa liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 1 000,00 zł brutto.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021

 

 

INFORMACJA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ŚWIADCZENIA RODZINNE  ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach Dział Świadczeń informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach w godz: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.